Free Hotdesking for a week at Canolfan S4C Yr Egin – w/c 3rd June 2019

Cynnig arbennig am wythnos yn unig – 3/6/19 – 7/6/19
Special offer for one week only!

Wythnos gyfan yn cynnig cyfle i bobl weithio o’r gofod cydweithio am ddim er mwyn cael blas o’r cyfleusterau gwych a’r awyrgylch greadigol. Os yr ydych yn ymwybodol o rywun a fyddai â diddordeb i fanteisio ar y cynnnig, gadewch iddynt wybod!
Yn dilyn eich ymweliad yn ystod yr wythnos am ddim, fe gewch y tro nesaf am hanner pris – bargen! (os defnyddir cyn 31 Awst, 2019)
A week long opportunity to work from the hot desking facilities for free. Come and work from the Hub, or if you know of anyone that would be interested in taking advantage of the offer, let them know.
Following your visit during the week, your next visit will be half price – bargain! (if used before 31 August, 2019)

Beth yw’r Hwb?
Mae’r Hwb yn cynnig ardal cydweithio deinamig sydd â chyfleusterau modern a hynny mewn gofod agored, sydd â ffenestri llydan yn darparu golygfeydd gwych. Dyma gyfle i weithio a datblygu partneriaethau a syniadau, a rhwydweithio â phobl sy’n llawn brwdfrydedd. Gyda chysylltiad Wifi cyflym a chaffi bendigedig, Y Gegin yn cynnig coffi hyfryd, prydau iachus o fwyd lleol a chacennau blasus, pa le gwell i weithio ohono?
What’s the Hub?
The Hub offers a dynamic coworking space with modern facilities in an open plan office, with large windows providing fantastic views. This is an opportunity to work and develop ideas and partnerships with like minded individuals.
With superfast Wifi and a wonderful café, Y Gegin offering lovely coffee, healthy meals from local produce, and delicious cakes, what better place to work from?

Cyngor Busnes
Yn ogystal, mae ein partner, Busnes Mewn Ffocws yn cynnig cyngor, gweithdai a sesiynau cefnogi busnes yn yr Hwb. Maent yno i gynnig arweiniad i entrepreneuriaid sydd eisioes wedi dechrau busnes neu i’r rheiny sy’n cychwyn ar eu taith.
Business Advice
In addition, our partner, Business in Focus are offering advice, workshops and sessions to support businesses in the Hub. They’re there to provide guidance to entrepreneurs; those who have already started their own businesses and those embarking on their journey.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu desg, ffoniwch 01267 611600 neu ebostiwch helo@yregin.cymru

For more information or to book a desk, phone 01267 611600 or email helo@yregin.cymru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *